از کسی پرسیدند
کدامین “خصلت”
از “خدای”
خودرا “دوست” داری؟!
“گفت”
همین” بس” که می دانم
او می‌تواند
“مچم” را بگیرد
ولی “دستم” را می‌گیرد

* * * * * *
زندگی باید کرد،
گاه با یک گل سرخ،
گاه با یک دل تنگ،
گاه با سوسوی امیدی کمرنگ،
لحظه هاتان بی غم،
زندگی تان آرام. شب بخیر