متن های عاشقانه

ایده پیام های عاشقانه برای همسرتان

You do a million little things that bring to joy to my life.

تو برای آباد کردن زندگی من یک میلیون روش بلدی

I know fairy tales come true because I have you.

تا تو رو دارم میدونم که افسانه ها به واقعیت تبدیل خواهند شد.

There are only two times that I want to be with you: Now and Forever.

فقط در دو زمان میخوام با تو باشم: "حالا" و "برای همیشه"

My six word love story: “I can’t imagine life without you.”

قصه عاشقانه هفت کلمه ایِ من: "نمیتونم زندگی رو بدون تو تصور کنم"